Skip to content Skip to footer

Zalało Ci mieszkanie? Kiedy i jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela by uzyskać pełne odszkodowanie

Czy wiesz, że zalanie, czyli bezpośrednie działanie wody, pary, cieczy lub innych substancji, jest jedną z najczęściej spotykanych przyczyn szkód w budynkach mieszkalnych? W poniższym artykule wskażemy, jak postępować w przypadku zalania mieszkania oraz jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela by uzyskać pełne odszkodowanie.

szkoda na mieniu, pomoc w uzyskaniu odszkdowania

1. Co zrobić, gdy zauważymy zalanie mieszkania?

Awaria wodno-kanalizacyjna może wyrządzić duże szkody w mieszkaniu, w następstwie czego może być konieczne poniesienie znacznych kosztów. Za najczęstsze przyczyny zalania uważa się nieprawidłowości w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych, pękanie czy nieszczelność rur, uszkodzone wężyki odprowadzające wodę, awarie sprzętów tj. pralka czy zmywarka, nieumyślne pozostawienie odkręconych kranów. Nie zawsze jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed zalaniem.

Dlatego też, gdy dojdzie do zalania mieszkania przede wszystkim należy:

 • zabezpieczyć pomieszczenie przed dalszymi uszkodzeniami tj. zakręcić zawór z wodą, odnaleźć źródło problemu i jeśli jest to możliwe, jak najszybciej je usunąć. Jeżeli jest taka konieczność, należy skorzystać z pomocy hydraulika, który usunie awarię; 
 • pozbyć się nadmiaru wody – gdy jest to możliwe wytrzeć zgromadzoną wodę,
 • zawiadomić administrację budynku,
 • udokumentować zaistniałą sytuację – zdjęcia i filmy wideo będą podstawą do określenia strat,
 • zabezpieczyć przedmioty narażone na zniszczenie – usunąć z otoczenia wszelkie przedmioty, które po kontakcie z wodą mogłyby ulec zniszczeniu,
 • usunąć zalane tekstylia i przedmioty przenosząc w suchą przestrzeń,
 • osuszyć przestrzeń,
 • zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie.

2. Kiedy można uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkanie?

Przyczyn zalania mieszkania może być wiele. W celu uzyskania odszkodowania należy znaleźć źródło problemu oraz określić kto odpowiada za zalanie mieszkania.

Najczęściej można wyróżnić następujące przyczyny zalania:

 • zalanie mieszkania z przyczyn wynikających po stronie właściciela mieszkania np. nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych bądź na skutek awarii urządzeń, mechanicznych uszkodzeń takich jak uszkodzony wężyk w pralce czy niesprawna zmywarka. W takiej sytuacji, jeżeli ubezpieczyliśmy mieszkanie od zalania, należy zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zawarto ubezpieczenie od tego typu zdarzenia;
 • zalanie mieszkania przez sąsiada, wówczas to sąsiad ponosi odpowiedzialność i to od niego będzie można dochodzić odszkodowania,
 • zalanie mieszkania przez firmę wykonującą remont mieszkania, wówczas odszkodowania można dochodzić od tej firmy,
 • zalanie mieszkania w związku z wadami budynku – odpowiedzialność za szkodę ponosi deweloper lub wykonawca budynku, 
 • zalanie mieszkania w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych umieszczonych w ścianach. W takim przypadku, za powstałe szkody odpowiada spółdzielnia, wspólnota.

3. Kiedy zgłosić zalanie mieszkania do ubezpieczyciela?

Jeżeli ubezpieczyłeś swoje mieszkanie od zalania, możesz liczyć na uzyskanie odszkodowania za powstałą szkodę. W celu jego uzyskania, należy spełnić obowiązki, które wynikają z zawartej polisy. Jeżeli po zalaniu mieszkania, zabezpieczyłeś pomieszczenie przed dalszymi uszkodzeniami oraz udokumentowałeś szkodę za pomocą zdjęć i filmików, następnym krokiem powinno być powiadomienie administracji budynku oraz ubezpieczyciela o szkodzie.

Jedną z ważniejszych czynności jakie należy wykonać po wystąpieniu szkody jest jej zgłoszenie ubezpieczycielowi. Termin na zgłoszenie szkody ubezpieczyciel zazwyczaj określa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (zwanych również: „OWU”), które stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Najczęściej ubezpieczyciele wskazują, że zgłoszenie szkody powinno nastąpić w terminie od 3 do 7 dni od jej wystąpienia.

4. Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Sposób zgłaszania szkody uzależniony jest od ubezpieczyciela. Szkodę można zgłosić w sposób tradycyjny, podczas wizyty w placówce ubezpieczyciela czy u agenta ubezpieczeniowego. Jednak coraz większą popularność zyskują zgłoszenia telefonicznie, mailowe bądź przez formularz internetowy na stronie ubezpieczyciela.

5. Co powinno zawierać zgłoszenie szkody?

jak zgłosić szkodę za zalanie mieszkania

Historia pani Izabeli z Elbląga

Pani Izabeli zalało mieszkanie, na skutek awarii instalacji wodnej w mieszkaniu sąsiada. Uszkodzeniu uległ sufit, ściany, żyrandol, boazeria, meble, elewacja. Po przeprowadzeniu oględzin przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela i przygotowaniu kosztorysu, Pani Izabela otrzymała odszkodowanie w wysokości 10 705 zł. Pani Izabela skonsultowała kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela z niezależnym rzeczoznawcą, który wskazał, że ubezpieczyciel zastosował niewłaściwe stawki cen materiałów i robót, nie uwzględnił prac przygotowawczych do remontu oraz porządkowych po zakończeniu prac, kosztów osuszania czy sprawdzenia instalacji elektrycznej. Dzięki skonsultowaniu i przygotowaniu kosztorysu przez niezależnego rzeczoznawcę, Pani Izabela otrzymała dodatkową dopłatę do odszkodowania w wysokości 5 000 zł.

6. Jak przebiega proces likwidacji szkody po jej zgłoszeniu?

Po zgłoszeniu zalania mieszkania, ubezpieczyciel ma 30 dni na przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, podczas którego musi ustalić stan faktyczny zdarzenia, zasadność roszczeń oraz wysokość odszkodowania, w tym może również zobowiązać poszkodowanego do dostarczenia dodatkowej, koniecznej dokumentacji.

Ubezpieczyciel wyznaczy rzeczoznawcę, który sporządzi protokół szkody, określi przyczynę zalania oraz ustali kto ponosi odpowiedzialność za zalanie. W trakcie wizyty rzeczoznawcy należy wskazać przygotowaną wycenę szkód wraz z wartościami zniszczonych przedmiotów. Jeżeli posiadasz faktury lub rachunki zakupu uszkodzonych przedmiotów czy zdjęcia uszkodzonych pomieszczeń przed zalaniem, również okaż je rzeczoznawcy, gdyż będzie to pomocne do ustalenia wartości szkody. Przygotowanie wskazanych dokumentów może być również przydatne, gdy wycena rzeczoznawcy będzie niewystarczająca. Taka dokumentacja będzie mogła stanowić podstawę do ubiegania się o wyższe odszkodowanie.

Po dokonaniu oględzin i sporządzeniu szczegółowego protokołu oraz kosztorysu, ubezpieczyciel wypłaca bezsporne odszkodowanie albo wydaje decyzję o odmowie jego wypłaty.
Jeżeli po otrzymaniu kosztorysu od ubezpieczyciela uważasz, że wyliczone koszty są za niskie, skonsultuj kosztorys z niezależnym rzeczoznawcą bądź firmą remontową, aby uzyskać informacje czy ubezpieczyciel uwzględnił wszystkie prace konieczne do naprawy Twojej szkody.

Jeżeli wysokość przyznanego odszkodowania jest Twoim zdaniem zbyt niska albo w przypadku odmowy przez ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania, możesz odwołać się od decyzji. Decyzja ubezpieczyciela nie jest decyzją ostateczną i nie kończy drogi do dochodzenia pełnego odszkodowania.

Skontaktuj się z nami