Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Doznałeś szkody w budynku rolniczym, spowodowanej przez zdarzenie typu pożar, huragan, powódź, podtopienie czy grad? W takiej sytuacji chroni Cię obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. 


Zakłady ubezpieczeń niemal zawsze bezpodstawnie zaniżają odszkodowanie, dlatego też warto bezpłatnie zweryfikować u nas otrzymane odszkodowanie. Dzięki doświadczeniu, zdobytej przez lata wiedzy, wsparciu rzeczoznawców oraz kancelarii radców prawnych, jesteśmy w stanie Ci pomóc i odzyskać należne odszkodowanie.

Co ci przysługuje?

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje Ci odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci:

 • ognia,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • opadów śniegu,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

Co więcej, jeżeli Twoja polisa została rozszerzona o dodatkową ochronę, możesz ubiegać się o odszkodowanie za zniszczone przedmioty znajdujące się w budynku rolniczym, takie jak sprzęt czy maszyny rolnicze. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela określa polisa oraz zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

W jakich sytuacjach mogę uzyskać odszkodowanie?

Zajmujemy się każdą sprawą, w której doszło do uszkodzenia lub zniszczenia budynku rolnego na skutek zdarzenia losowego.  Pomożemy również wtedy gdy doznałeś szkody w uprawach rolnych czy też w maszynach rolniczych. 

Pamiętaj jednak, że obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych zawiera pewne wyłączenia, a zatem mogą zdarzyć się sytuację, w których Twoja polisa nie zadziała, a mianowicie będą to:

 • szkody powstałe w skutek celowego działania ubezpieczonego oraz pozostałych domowników;
 • szkody powstałe w skutek rażącego niedbalstwa;
 • skutki trzęsień ziemi;
 • szkody górnicze w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego.

Jakich świadczeń mogę żądać i w jakiej wysokości?

Każda sprawa jest inna, ale dla nas każda sprawa jest równie ważna. Rodzaj zgłaszanych roszczeń i ich wysokość zależą przede wszystkim od zakresu uszkodzeń, stanu budynku przed zdarzeniem itp. 

Przysługuje Ci przede wszystkim roszczenie o odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego.

Natomiast jeżeli Twoja polisa jest rozszerzona o dodatkową ochronę możesz dochodzić także odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie maszyn rolniczych. 

Jeżeli znajdzie taka potrzeba, prawnicy kancelarii Xaltum pomogą Ci również w uzyskaniu odszkodowania z KRUS lub zadośćuczynienia za krzywdy doznane w wypadku przy pracach rolnych ,(szkody osobowe) a także za szkody powstałe w Twoich uprawach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie roszczenia przysługują Tobie w związku z doznaną przez Ciebie szkodą, prześlij nam dokumentację, byśmy mogli dokonać bezpłatnej analizy sprawy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie roszczenia przysługują Ci w związku z doznaną przez Ciebie szkodą, prześlij nam dokumentację, byśmy mogli dokonać bezpłatnej analizy sprawy.

Sylwetka mecenasa

Łukasz Gil

Skuteczny prawnik, sprawny menadżer oraz partner kancelarii, specjalizujący się w sprawach odszkodowawczych oraz w prowadzeniu procesów karnych. Kieruje zespołem prawników oraz koordynuje ich współpracą z doświadczonymi rzeczoznawcami i biegłymi. W ten sposób skutecznie i całościowo rozwiązuje problemy klientów oraz uzyskuje wysokie odszkodowania.

Jak mogę zgłosić szkodę?

W momencie, gdy dojdzie do szkody z tytułu opisanych wcześniej zdarzeń losowych, w pierwszej kolejności powiadom zakład ubezpieczeń, który udziela ochrony ubezpieczeniowej. Możesz skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym przez infolinię bądź wypełnić formularz zgłoszenia szkody na stronie Twojego ubezpieczyciela. Następnie pamiętaj o zabezpieczeniu mienia, tak aby nie doprowadzić do zwiększenia szkody. Jeżeli ubezpieczyciel uzna, że nie skorzystałeś z dostępnych środków, aby zminimalizować stratę, może odmówić pokrycia wszelkich kosztów z tytułu doznanej szkody. Nie zapomnij również o sfotografowaniu zniszczeń. 

Następnie przygotuj się na wizytę rzeczoznawcy majątkowego, który na zlecenie ubezpieczyciela przeprowadzi oględziny i ustali zarówno zakres szkody jak i przygotuje kosztorys prac naprawczych, który będzie stanowił podstawę do ustalenia odszkodowania. 

Należy też pamiętać, że na zgłoszenie szkody masz 3 lata od wystąpienia zdarzenia, które spowodowało zniszczenia w Twoim budynku.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

 • Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę
 • Ustalimy okoliczności i przyczyny zdarzenia 
 • Pomożemy zgromadzić niezbędne dokumenty
 • Przygotujemy opinie rzeczoznawców
 • Ustalimy o ile Twoje odszkodowanie zostało zaniżone 
 • Ustalimy jakich roszczeń i w jakiej wysokości możesz dochodzić
 • Skierujemy odwołanie do Ubezpieczyciela
 • W przypadku niekorzystnej decyzji Ubezpieczyciela skierujemy w Twoim imieniu pozew do sądu
 • Będziemy reprezentować Cię podczas rozpraw
 • W miarę możliwości przeprowadzimy negocjacje ugodowe
 • Uzyskamy korzystny wyrok i doprowadzimy do wypłaty pieniędzy od Ubezpieczyciela

Skontaktuj się z nami