Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy przez nieostrożność innego kierowcy Twój pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji? Czy dziecko sąsiadów zarysowało Twój pojazd hulajnogą? Czy w trakcie parkowania nie zauważyłeś i uderzyłeś pojazdem w słupek? Dzięki ubezpieczeniu OC pojazdu jak i dobrowolnemu ubezpieczeniu AC, w razie uszkodzenia pojazdu, możesz otrzymać stosowne odszkodowanie. 

Czy wiesz, że zakłady ubezpieczeń często bezpodstawnie zaniżają odszkodowanie bądź odmawiają jego wypłaty? Dlatego warto weryfikować otrzymane decyzje o wypłacie albo odmowie wypłaty odszkodowania za szkodę w pojeździe. Dzięki doświadczeniu, zdobytej przez lata wiedzy, wsparciu rzeczoznawców oraz prawników z kancelarii radców prawnych, jesteśmy w stanie Ci pomóc i odzyskać należne odszkodowanie.


Zadzwoń do nas pod numer 504-024-117  i przedstaw nam swój problem. Rozmowy z nami są poufne, a my odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące przysługujących Ci roszczeń i praw.

W jakich sytuacjach mogę uzyskać odszkodowanie?

Jeżeli w trakcie korzystania, Twój pojazd został uszkodzony z nie Twojej winy, to z tytułu ubezpieczenia OC pojazdu, które w Polsce jest ubezpieczeniem obowiązkowym, przysługuje Ci odszkodowanie. Przez korzystanie należy rozumieć nie tylko jazdę pojazdem, ale także wysiadanie, wsiadanie, załadunek, rozładunek, zatrzymanie postój czy garażowanie. Pamiętaj, że ubezpieczenie OC pojazdu nie jest przypisane do konkretnego kierowcy, ale do pojazdu.Ponadto, jeżeli dodatkowo miałeś wykupione ubezpieczenie AC, to w zależności od wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia, w razie uszkodzenia pojazdu przysługuje Ci odszkodowanie, które najczęściej obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • gdy zgubiłeś kluczyki, jednak nie wymieniłeś zamka, ponieważ posiadałeś zapasowe;
 • wypadku lub kolizji drogowej z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami bądź innymi przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem;
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta; 
 • pożaru lub wybuchu;
 • działań zjawisk atmosferycznych takich jak powodzie, huragany, grad, uderzenia pioruna, lawiny czy zapadanie się ziemi itp.;
 • kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części bądź wyposażenia dodatkowego (odnośnik do kradzieży pojazdu)

W sytuacji, gdy Twój pojazd został uszkodzony w kolizji lub wypadku drogowym możesz uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy, Bezpośredniej Likwidacji Szkody w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym lub z własnego ubezpieczenia AC. Warto pamiętać, że szkody powstałe nie z własnej winy należy likwidować z ubezpieczenia OC sprawcy. Ubezpieczenie OC ma szerszy zakres ochrony, gdyż ma pokryć Twoje wszystkie rzeczywiste i utracone korzyści.

Może się jednak zdarzyć, że ubezpieczyciel odmówi Ci wypłaty odszkodowania w szczególności, gdy:

 1. uzna, że jesteś wyłącznie winny powstaniu szkody,
 2. uzna, że jesteś sprawcą wypadku.

Pamiętaj, że odmowna decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna co oznacza, że masz możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC. W pierwszej kolejności możesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli zakład będzie podtrzymywał swoje stanowisko, możesz skierować sprawę do sądu, który rozstrzygnie czy należy Ci się odszkodowanie. 

Przy ubezpieczeniu AC koszty, które będzie pokrywać towarzystwo ubezpieczeniowe zależy od rodzaju zawartej umowy. Ponadto, w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wskazane są sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Najczęstszymi włączeniami określonymi przez ubezpieczycieli będą przypadki, które wynikają z winy umyślnej ubezpieczonego lub z oczywistego zaniedbania kierowcy pojazdu tj. szkód powstałych:

 1. w wyniku prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 2. w związku z ruchem pojazdu, który nie ma ważnych badań technicznych czy rejestracji;
 3. w wyniku eksploatacji lub wad fabrycznych pojazdu;
 4. w innych okolicznościach niż te powstałe w zgłoszeniu szkody.

Jakich świadczeń mogę żądać i w jakiej wysokości?

Każda sprawa jest inna, ale dla nas każda sprawa jest równie ważna. Rodzaj zgłaszanych roszczeń i ich wysokość zależą przede wszystkim od zakresu uszkodzeń, stanu pojazdu przed i po zdarzeniu, a w przypadku ubezpieczenia AC również rodzaju zawartej umowy itp. 

Pamiętaj, że naprawienie szkody powinno nastąpić według Twojego wyboru tj. przez przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego albo przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. 

Warto podkreślić, że odszkodowanie z OC sprawcy nie ogranicza się jedynie do naprawy bezgotówkowej auta lub wypłaty na konto równowartości kosztów związanych z naprawą pojazdu. Jako poszkodowany możesz również skorzystać z dodatkowych świadczeń, będących następstwem szkody np. holowanie czy samochód zastępczy.

Pamiętaj, że w przypadku, gdy nie ma sprawcy zdarzenia, nie możesz ubiegać się o naprawę pojazdu z ubezpieczenia OC. W takiej sytuacji należy skorzystać z ubezpieczenia AC, jeżeli miałeś je wykupione. Jeżeli zapłaciłeś za naprawę pojazdu, a po jakimś czasie policja odnajdzie sprawcę kolizji, będziesz mógł ubiegać się od ubezpieczyciela sprawcy o zwrot kosztów. W takim przypadku mogą przydać się rachunki, faktury lub potwierdzenie przelewu, które potwierdzi faktycznie poniesione przez Ciebie koszty. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy może powołać rzeczoznawcę, który wyceni czy wskazane koszty pokrywają się z zaistniałą szkodą na pojeździe.

Warto zwrócić uwagę, że towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają odszkodowania stosując rabaty na częściach zamiennych czy materiałach lakierniczych, jak również proponowane przez nich kosztorysy obejmują części zamienne znacznie gorszej jakości niż te, które znajdują się w Twoim pojeździe. 

Jeżeli chcesz uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy albo z własnego ubezpieczenia AC na optymalnym poziomie pamiętaj, że istotne jest zestawienie utraconych w wyniku kolizji lub wypadku korzyści, z propozycją ubezpieczyciela sprawcy. Jeśli uważasz, że wycena jest zbyt niska, nie musisz jej przyjmować. Możesz zwrócić się do towarzystwa ubezpieczonego o szczegółowe wyjaśnienie przedstawionej propozycji.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, prawnicy kancelarii Xaltum pomogą Ci również w uzyskaniu odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu (odnośnik do szkód majątkowych). 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakich roszczeń możesz dochodzić w związku z doznaną przez Ciebie szkodą, prześlij nam dokumentację, byśmy mogli dokonać bezpłatnej analizy sprawy.

Sylwetka mecenasa

Jagoda Kina

Jagoda Kina jest aplikantem radcowskim. Od początku swojej kariery zawodowej pomaga poszkodowanym i broni ich interesów w sprawach odszkodowawczych.  Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem sporów sądowych i pozasądowych w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód majątkowych. Na co dzień przygotowuje projekty pism procesowych oraz opracowuje materiały do analiz prawnych, również w procesach karnych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz służy wsparciem w ich bieżącej działalności.

Jak mogę zgłosić szkodę?

W momencie, gdy dojdzie do kolizji, w której nie ucierpiał żaden z uczestników, należy ustalić, kto jest winny kolizji. Jeżeli wina sprawcy jest bezsporna i san sprawca nie ma wątpliwości, nie musisz wzywać policji na miejsce zdarzenia. W takim przypadku, wystarczy spisać wspólnie ze sprawcą oświadczenie, w którym szczegółowo zostaną opisane okoliczności związane ze szkodą, uczestnicy i świadkowie zdarzenia, a także określone kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Pamiętaj, że pod takim oświadczeniem muszą podpisać się obaj kierujący pojazdami. 

Jeżeli uczestnicy kolizji nie mogą ustalić kto zawinił, wówczas konieczne jest zawiadomienie policji, która powinna określić z czyjej winy doszło do kolizji. Wezwanie policji będzie również konieczne w przypadku gdy w wypadku drogowym są ranni. 

Pamiętaj, że warto na miejscu zdarzenia zrobić pierwsze zdjęcia uszkodzenia pojazdu np. telefonem.

Jeżeli masz oświadczenie o winie lub notatkę policyjną, poinformuje towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy o szkodzie. Pamiętaj, że odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy może być wypłacone tylko na Twój wniosek. Możesz skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym przez infolinię bądź wypełnić formularz zgłoszenia szkody na stronie ubezpieczyciela sprawcy. 

Po zgłoszeniu przez Ciebie szkody, odszkodowanie z OC sprawcy albo z ubezpieczenia AC zostanie wypłacone po oszacowaniu jej wartości. Po zgłoszeniu szkody możesz spodziewać się wizyty rzeczoznawcy. Następnie towarzystwo ubezpieczeniowe przygotuje kosztorys, który możesz zaakceptować, wówczas ubezpieczyciel wypłaci Ci wyliczone przez niego odszkodowanie. Możesz również nie zgodzić się z kosztorysem i przedstawić swoją wycenę. Możesz także skorzystać z bezgotówkowego rozliczenia szkody w  warsztacie, wówczas podpisujesz upoważnienie, w którym wyrażasz zgodę na przekazanie kwoty odszkodowania na rzecz wybranego przez Ciebie warsztatu, który ma dokonać naprawy Twojego pojazdu.

Firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, a przynajmniej jego bezspornej części. 

Pamiętaj, że jeśli wycena ubezpieczyciela sprawcy odbiega od rzeczywistych kosztów szkody, warto odwołać się od tej decyzji i złożyć reklamację. W sytuacji, gdy odwołanie nie przyniesie pożądanych efektów, możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Ostatecznym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu przeciwko ubezpieczycielowi.

Na zgłoszenie szkody, a zatem otrzymanie wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, masz wprawdzie aż 3 lata, ale im szybciej zgłosisz kolizję lub wypadek do ubezpieczyciela, tym większe są szanse na szybką likwidację szkody.

W przypadku ubezpieczenia AC, na termin na zgłoszenie pojazdu został określony w umowie na AC. Jednak zgłoszenia należy dokonać w jak najszybszym czasie.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

 • Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę
 • Ustalimy okoliczności i przyczyny zdarzenia 
 • Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę
 • Ustalimy okoliczności i przyczyny zdarzenia 
 • Pomożemy zgromadzić dokumenty niezbędne w sprawie
 • Przygotujemy opinie rzeczoznawcze do sprawy
 • Ustalimy o ile Twoje odszkodowanie zostało zaniżone 
 • Ustalimy jakich roszczeń i w jakiej wysokości możesz dochodzić
 • Skierujemy odwołanie do Ubezpieczyciela
 • W miarę możliwości rozpoczniemy negocjacje ugodowe
 • W przypadku niekorzystnej decyzji Ubezpieczyciela skierujemy w Twoim imieniu pozew do sądu
 • Będziemy reprezentować Cię podczas rozpraw
 • Po uzyskaniu korzystnego wyroku pomożemy Ci w uzyskaniu pieniędzy od pozwanego Ubezpieczyciela

Skontaktuj się z nami