Skip to content Skip to footer

Kolizja lub wypadek z obcokrajowcem w Polsce.

Co roku na polskich drogach dochodzi do kilkunastu tysięcy wypadków i kolizji, których sprawcami są kierowcy z zagranicy. Formalności po kolizji z autem zarejestrowanym za granicą nie różnią się istotnie od tych spowodowanych przez rodzimych użytkowników dróg. Jednak warto wiedzieć, jak należy postępować w przypadku gdy zagraniczny sprawca nie miał wykupionego ubezpieczenia. 

Czym właściwie różni się kolizja od wypadku?

Kolizja to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (przykładowo uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające mniej niż 7 dni. 

Natomiast wypadek to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni (poważniejsze obrażenia).

Jak udokumentować zdarzenie z pojazdem, który nie jest zarejestrowany w Polsce?

Najważniejsze jest pozyskanie danych niezbędnych do identyfikacji sprawcy. W takim przypadku, jeżeli wezwanie policji na miejsce zdarzenia nie jest konieczne, najlepiej spisać oświadczenie, które powinno zawierać następujące informacje:

– dane osobowe sprawcy szkody,

– nr rejestracyjny, markę oraz kraj rejestracji samochodu sprawcy,

– numer polisy ubezpieczeniowej wraz z nazwą ubezpieczyciela,

– numer Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego, gdy sprawca ma obowiązek je posiadać. Tak się stanie, jeżeli pojazd jest zarejestrowany poza państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czy też nie jest zarejestrowany w Andorze lub Serbii.

Należy zadbać o to, aby sprawca w oświadczeniu wyraźnie przyjął odpowiedzialność za zdarzenie.

Druk takiego oświadczenia warto mieć uprzednio w pojeździe. Można go pobrać ze strony internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pod następującymi adresami:

  • w polskiej wersji językowej: https://pbuk.pl/doc/wspolne_oswiadczenie_pl.pdf
  • w wersji polsko-angielskiej: https://pbuk.pl/doc/wspolne_oswiadczenie_pl-en.pdf

Dodatkowo można wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdu, które z pewnością pomogą w procesie likwidacji szkody. 

Likwidacja szkody po spisaniu oświadczenia 

Po prawidłowym ustaleniu ubezpieczenia sprawcy należy zgłosić szkodę. Kierowcy pojazdów z Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, mogą poruszać się po terenie Polski na podstawie polisy OC wystawionej we własnym państwie. Kierowcy z pozostałych krajów mają obowiązek posiadania przy sobie międzynarodowego dowodu ubezpieczenia OC – Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego. 

W razie wyrządzenia szkody przez obcokrajowca z kraju UE posiadającego zagraniczną polisę OC lub obcokrajowca posiadającego Zieloną Kartę, poszkodowany powinien zgłosić roszczenia do tzw. korespondenta ds. roszczeń. Jest to polski ubezpieczyciel reprezentujący zagraniczne towarzystwo, które udzieliło ochrony ubezpieczeniowej sprawcy szkody.  

Lista korespondentów jest dostępna na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, pod adresem:

https://pbuk.pl/lista-korespondentow

W wyszukiwarce wystarczy wybrać kraj oraz nazwę towarzystwa, w którym sprawca ma wykupione ubezpieczenie:

Co w przypadku, gdy nie ustalimy korespondenta?

W przypadku braku korespondenta, swoje roszczenia należy zgłosić do jednego z dwóch polskich towarzystw ubezpieczeniowych PZU S.A. lub TUiR WARTA S.A., którzy są agentami Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podmioty te zajmą się likwidacją naszej szkody.

Jeszcze inaczej należy postępować w przypadku, gdy sprawca ma wykupione ubezpieczenie graniczne. Wówczas szkodę należy zgłosić bezpośrednio do zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń sprawcy. Jeżeli okaże się, że ubezpieczenie graniczne jest nieważne należy szkodę zgłosić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie komunikacyjnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.

Należy pamiętać, że przy zgłoszeniu szkody z udziałem zagranicznego sprawcy znaczenie ma przede wszystkim numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy, a nie obywatelstwo tego kierowcy.

Skontaktuj się z nami